0868515198

Quản lý biên độ (margin) giá bán

 Kiểm soát biên độ giá lợi nhuận hàng của bạn

Đối với mỗi công ty, có rõ ràng và kiểm soát tốt về biên độ lợi nhuận bán hàng là rất quan trọng. Thậm chí nếu bạn có một doanh số bán hàng tốt, nó sẽ không đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp nếu giá bán không đủ cao. AGara cung cấp một số phương pháp cho phép bạn theo dõi biên độ lợi nhuận của bạn. Những vấn đề chính là:

 • Biên độ lợi nhuận trên một đơn đặt hàng,
 • Biên độ giá của sản phẩm,
 • Cách sử dụng bảng giá.

 Biên độ lợi nhuận trên các đơn hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra chỉ số biên độ lợi nhuận trên doanh số bán hàng, bạn có thể cài đặt các module Margins in Sales Orders từ menu Thiết lập sẽ thêm biên độ lợi nhuận trên mỗi dòng đơn hàng, trên cả đơn hàng.

Một đơn đặt hàng với các module margin in sales Order

Phần biên độ lợi nhuận trên mỗi dòng được định nghĩa là số lượng bán ra nhân với giá bán cho các khách hàng trừ đi giá vốn (cost price) của sản phẩm. Theo mặc định, các sản phẩm được quản lý sử dụng giá tiêu chuẩn trong AGara (giá cố định thủ công và xem xét lại mỗi năm một lần). Bạn có thể thay đổi điều đó với giá trung bình, có nghĩa là giá vốn của sản phẩm dao động với các đợt mua hàng từ các nhà cung cấp. Sau khi nhận được sản phẩm bạn có thể tính giá vốn bao gồm các chi phí cố định, chẳng hạn như chi phí giao hàng, trong chi phí của mỗi sản phẩm.

AGara hỗ trợ phương thức thứ ba của việc cập nhật giá vốn sản phẩm. Đây là thông qua các nút Update trên mẫu sản phẩm cho phép bạn tự động tính toán lại giá vốn cho sản phẩm đã chọn. Giá chi phí được tính toán từ các nguyên liệu và các hoạt động thực hiện (nếu sản phẩm đã được sản xuất trong nội bộ, vì vậy mà bạn đã thiết lập các chi phí của họ).

 

    Biên độ lợi nhuận của sản phẩm

Để theo dõi biên độ lợi nhuận của sản phẩm, cài đặt module Margins by Products. Một khi module được cài đặt, bạn có thể nhìn thấy biên độ giá của sản phẩm bằng cách sử dụng menu Báo cáo Mua hàng (Purchase) Products Margins

 

Khi bạn đã nhấp vào menu tùy chọn có liên quan, AGara yêu cầu một khoảng thời gian phân tích và tình trạng của các hoá đơn (dự thảo, mở, đã thanh toán). Nếu không có thời gian được đưa ra, AGara sẽ tính toán biên độ lợi nhuận dựa trên tất cả các hoạt động không hạn chế thời gian. Theo mặc định, tuy nhiên, AGara đề xuất trong thời gian 12 tháng qua để phân tích.

 

Bạn cũng có thể lọc các phân tích về một số loại hóa đơn:

 • Tất cả hóa đơn, bao gồm cả dự thảo hoá đơn,
 • Tất cả hóa đơn mở và / hoặc đã thanh toán,
 • Chỉ hoá đơn đã thanh toán.

 

Sau đó, bạn nhận được một bảng phân tích biên độ. Các trường sau đây được hiển thị cho doanh thu của từng loại sản phẩm:

 • Unit Price: giá đơn vị bán hàng trung bình.
 • Catalog Price: giá niêm yết dựa trên sản phẩm này.
 • # Invoice in Sale: số lượng sản phẩm bán ra đã được xuất hoá đơn.
 • Sales Gap: Sự khác nhau giữa doanh thu tính theo giá niêm yết và số lượng, doanh số thực tế.
 • Turnover: doanh thu bán hàng thực tế của các sản phẩm được chọn.
 • Expected Sale: số lượng sản phẩm bán ra nhân với giá niêm yết.

Các trường sau đây được hiển thị khi mua sản phẩm:

 • Unit Price: giá đơn vị mua vào trung bình.
 • Standard price: giá vốn tiêu chuẩn của sản phẩm
 • # Invoice in Purchase: số lượng sản phẩm đã mua,
 • Purchase Gap: sự khác biệt giữa tổng giá vốn thực tế và giá vốn tiêu chuẩn nhân với số đơn vị mua,
 • Total Cost: chi phí mua hàng cho các sản phẩm đang được xem xét.
 • Normal Cost: số lượng sản phẩm bán ra nhân với giá vốn tiêu chuẩn.

Các trường sau đây được thể hiện bởi sản phẩm sinh lợi nhuận:

 • Total Margin: Tổng lợi nhuận
 • Expected Margin: Lợi nhuận dự kiến
 • Total Margin in percent: Tỷ lệ % lợi nhuận của sản phẩm so với tổng lợi nhuận
 • Expected Margin in percent: Tỷ lệ % lợi nhuận của sản phẩm so với lợi nhuận dự kiến