0868515198

Kiểm kho & Điều chỉnh số liệu

Một trong những nghiệp vụ không thể bỏ qua trong quản lý Kho đó là nghiệp vụ Kiểm kho. Rất nhiều công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa trong kho một cách định kỳ. Trong AGara / Odoo bạn cũng có thể kết hợp nghiệp vụ Kiểm kho để điều chỉnh lại số lượng giữa thực tế và phần mềm bằng cách sử dụng menu Kho hàng > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho và nhấp chuột vào nút Tạo mới

Bạn cần tham khảo cách quản lý và tổ chức địa điểm kho trước khi thực hiện Kiểm kho.

 Tạo mới Kiểm kho

Các trường cần lưu ý:

  • Địa điểm: địa điểm kho mà bạn cần kiểm kê.
  • Tất cả sản phẩm: thực hiện kiểm kê trên tất cả sản phẩm thuộc Địa điểm trên.
  • Chỉ một sản phẩm: chọn một sản phẩm thuộc Địa điểm trên để thực hiện kiểm kê.

Sau khi Lưu lại, bạn có thể bắt đầu thực hiện kiểm kê bằng cách nhấp chuột vào nút Bắt đầu kiểm kho

Kiểm kho

Lúc này, hệ thống sẽ tự động tính toán ra Số lượng lý thuyết và Số lượng thực tế của từng sản phẩm thuộc Địa điểm mà bạn đã chọn. Trong trường hợp số lượng thực tế của bạn không khớp với số lượng trong phần mềm, bạn có thể thực hiện việc chỉnh sửa lại trường Số lượng thực tế (hình vẽ trên). Chỉ khi bạn nhấn nút Xác nhận kiểm kho, hệ thống mới chính thức cập nhật lại số lượng trên từng sản phẩm tương ứng. Sau mỗi lần kiểm kho như vậy, bạn đã có được số lượng chính xác so với thực tế.

  Tồn kho đầu kỳ

Nếu bạn đã có một số lượng sản phẩm nhất định trước khi sử dụng phần mềm, bạn cần thực hiện khai báo Tồn kho đầu kỳ thông qua chức năng Kiểm kho

 

Tồn kho đầu kỳ

Lúc này, Số lượng lý thuyết đương nhiên = 0 và bạn chỉ việc nhập số lượng thực tế sau đó nhấn nút Xác nhận kiểm kho để phần mềm cập nhất Số lượng thực tế vào Địa điểm kho mà bạn đã chọn.