0868515198

IMPORT SỐ DƯ TÀI KHOẢN ĐẦU KỲ

Hướng dẫn import số dư tài khoản đầu kỳ trên phần mềm quản lý AGARA
1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo số dư tài tài khoản bao gồm các thông tin về: Số chứng từ, sổ nhật ký, Ngày chứng từ, ngày ghi sổ, Tài khoản trung gian, Số tài khoản, tên tài khoản, Loại tiền tệ, dư nợ , dư có

1.2 Các bước

Muốn import danh sách số dư tài khoản vào hệ thống người dùng cần xác định được số dư từng tài khoản muốn import vào hệ thống

Bước 1. Tại menu Nhập dữ liệu lick vào Nhập dữ liệu đầu kỳ

Hiển thị màn hình Import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường

STT

Tên Diễn giải

Note

1

STT Số thứ tự tăng dần
2 Sô tài khoản Số tài khoản có số dư đầu kỳ muốn import vào hệ thống

Trường thông tin bắt buộc

3

Tên tài khoản Tên tài khoản có số dư đầu kỳ muốn import vào hệ thống
4 Loại tiền Loại tiền tài khoản sử dụng (VD: VNĐ, USD..)

Trường thông tin bắt buộc

5

Dư nợ Số dư bên nợ của tài khoản
6 Dư có

Số dư bên có của tài khoản

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file  – chọn file cần tải

File tải thành công

Điền thông tin vào các trường thông tin trong form

STT

Tên Diễn giải

Ghi chú

1

Số chứng từ Số chứng từ bút toán, người dùng đặt để theo dõi
VD: Số dư đầu kỳ tháng 01/2018
2 Số nhật ký Chọn sổ nhật ký lưu bút toán

3

Ngày chứng từ Ngày phát sinh chứng từ Trường thông tin không bắt buộc
4 Ngày tháng

Ngày vào sổ bút toán

5

Tài khoản trung gian

Tài khoản trung gian để đẩy dữ liệu vào hệ thống , thường mỗi hệ thống sẽ có 1 tài khoản trung gian

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.3.            Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

Đường dẫn: XYZ _ Kế toán_Sổ cái_các bút toán sổ nhật ký

Bảng hệ thống tài khoản

  • Kích vào chi tiết từng tài khoản để kiểm tra => thông tin tài khoản

  • Kiểm tra lại thông tin bút toán sau đó click vào để vào sổ bút toán

  • Trạng thái vào sổ

Note: Trường hợp vào sổ cùng 1 lúc nhiều bút toán, người dùng tích chọn vào các bút toán cần vào sổ

Sau đó chọn hành động => vào sổ bút toán è các bút toán đã chọn sẽ được vào sổ

2. Import nhóm tài sản

Đường dẫn: XYZ_Nhập dữ liệu_kế toán_nhập dữ liệu nhóm tài sản

2.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo nhóm tài sản bao gồm các thông tin về: nhóm tài sản, sổ nhật ký, tài khoản nguyên giá, bút toán khấu hao: tài sản, bút toán khấu hao:chi phí, Phương thức kỳ hạn thời gian, số lần khấu hao, chu kỳ, phương thức khấu hao

2.2 Các bước

Muốn import nhóm tài sản vào hệ thống người dùng cần xác định được những nhóm tài sản  muốn import vào hệ thống

Bước 1. Tại menu Nhập dữ liệu click vào nhập nhóm tài sản

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao  diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường

STT

Tên Diễn giải

Note

1

Nhóm tài sản Tên nhóm tài sản import vào hệ thống
2 Sổ nhật ký

Sổ nhật ký nhóm tài sản

3

Tài sản nguyên giá Tài khoản nguyên giá tài sản
4 Bút toán khấu khao, tài khoản tài sản

Tài khoản khấu hao của tài sản

5

Bút toán khấu hao: Tài khoản chi phí Tài khoản chi phí tài sản
6 Phương thức kỳ hạn thời hạn

Kỳ hạn khấu hao

7

Số lần khấu hao Số kỳ khấu hao của tài sản
VD:12
8 Chu kỳ

Chu kỳ khấu hao thường tính theo tháng
VD: 1 tháng

9

Phương thức khấu hao

Phương thức khấu hao
VD:Phương thức khấu hao đường thẳng

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file  – chọn file cần tải

File tải thành công

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

2.3.            Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

Đường dẫn: XYZ _ Kế toán_Sổ cái_các bút toán sổ nhật ký

Bảng hệ thống tài khoản

  • Kích vào chi tiết từng tài khoản để kiểm tra => thông tin tài khoản

  • Kiểm tra lại thông tin bút toán sau đó click vào để vào sổ bút toán
  • Trạng thái vào sổ

Note: Trường hợp vào sổ cùng 1 lúc nhiều bút toán, người dùng tích chọn vào các bút toán cần vào sổ

Sau đó chọn hành động => vào sổ bút toán è các bút toán đã chọn sẽ được vào sổ