0868515198

Import tài sản trong module kế toán trên phần mềm agara

Hướng dẫn import tài sản trong module kế toán trên phần mềm quản lý Agara
1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo tài sản bao gồm các thông tin về: Tên tài sản, Loại tài sản, ngày bắt đầu tính khấu hao, Năm sản xuất, Nước sản xuất, Ngày mua, Đơn vị tiền, Giá trị nguyên giá, giá trị đã khấu hao,Nhà cung cấp, Phương pháp tính khấu hao,số lần khấu hao, số tháng trong kỳ kế toán.

1.2   Các bước

Muốn import tài sản vào hệ thống người dùng cần xác định được những tài sản  muốn import vào hệ thống

Bước 1. Tại menu Nhập dữ liệu click vào nhập tài sản

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao  diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường
Note: Những trường thông tin màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc

STT Tên Diễn giải Note
1 Tên tài sản Tên tài sản được import vào hệ thống
2 Loại tài sản Tài sản thuộc loại tài sản nào
3 Ngày bắt đầu tính khấu hao Ngày bắt đầu tính khấu hao của tài sản
4 Năm sản xuất Năm sản xuất của tài sản
5 Nước sản xuất Nước sản xuất ra tài sản
6 Ngày mua Ngày phát sinh mua tà sản
7 Đơn vị tiền Đơn vị tiền tệ tính cho tài sản
8 Giá trị nguyên giá Giá trị nguyên giá của tài sản
9 Giá trị đã khấu hao Giá trị tài sản đã được khấu hao (hao mòn)
10 Nhà cung cấp Nhà cũng cấp tài sản
11 Phương pháp tính khấu hao Phương pháp đường thẳng
12 Số lần Số lần khấu hao của tài sản (năm)
13 Số tháng khấu hao trong kỳ Số tháng khấu hao trong kỳ thường 1 tháng

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file – chọn file cần tải

File tải thành công

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.4 Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

Đường dẫn: XYZ _ Kế toán_Tài sản => tài sản

Bảng hệ thống tài khoản

  • Kích vào chi tiết từng tài khoản để kiểm tra => thông tin tài khoản

  • Xác nhận tài sản

  • Tinh khấu hao

  • Bút toán khấu hao sinh ra

  • Vào sổ bút toán

Báo cáo Tài sản: Báo cáo Tăng giảm tài sản