0868515198

IMPORT TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Hướng dẫn import tài khoản kế toán trên phần mềm agara
1.1    Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo hệ thống tài khoản bao gồm các thông tin về: Mã tài khoản, tên tài khoản, đơn vị tiền tệ, loại.

1.2     Các bước

Muốn import danh sách hệ thống tài khoản vào hệ thống người dùng cần xác định được bảng hệ thống tài khoản công ty đang sử dụng

Bước 1: Tại màn hình menu nhập dữ liệu, nhấp vào “Nhập thông tin tài khoản kế toán”

 

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường

STT

Tên

Diễn giải

1

Tài khoản

Tài khoản kế toán đơn vị sử dụng
VD: 111, 112, 121….

2

Tên tài khoản

Tên tài khoản đơn vị sử dụng
VD: 111 – Tiền mặt
112: Tiền gửi ngân hàng….

3

Mã tiền tệ Mã đơn vị tiền tệ sử dụng cho tài khoản
VD: VND, USD…
4 Tài khoản cha
5 Loại

Loại type gán cho từng tài khoản
bao gồm các loại

Phải thu

Phải trả

Ngân hàng và Tiền mặt

Thẻ Tín dụng

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

Tài sản cố định và đầu tư trung & dài hạn

Trả trước

Tài sản Cố định

Nợ ngắn hạn

Nợ trung & dài hạn

Nguồn vốn

Thu nhập năm hiện tại

Thu nhập Khác

Doanh thu

Hao mòn

Chi phí

Chi phí Bán hàng Trực tiếp

X. TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

View Type

 

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file – chọn file cần tải

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.3        Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

Đường dẫn: XYZ _ Kế toán_Cấu hình_Hệ thống tài khoản

Bảng hệ thống tài khoản

  • Kích vào chi tiết từng tài khoản để kiểm tra => thông tin tài khoản