0868515198

IMPORT NHÓM TÀI SẢN

Hướng dẫn import nhóm tài sản trong kế toán trên phần mềm agara
1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo nhóm tài sản bao gồm các thông tin về: nhóm tài sản, sổ nhật ký, tài khoản nguyên giá, bút toán khấu hao: tài sản, bút toán khấu hao:chi phí, Phương thức kỳ hạn thời gian, số lần khấu hao, chu kỳ, phương thức khấu hao

1.2 Các bước

Muốn import nhóm tài sản vào hệ thống người dùng cần xác định được những nhóm tài sản  muốn import vào hệ thống

Bước 1. Tại menu Nhập dữ liệu click vào nhập nhóm tài sản

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao  diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường

STT

Tên Diễn giải

Note

1

Nhóm tài sản

Tên nhóm tài sản import vào hệ thống

2

Sổ nhật ký

Sổ nhật ký nhóm tài sản

3

Tài sản nguyên giá

Tài khoản nguyên giá tài sản

4

Bút toán khấu khao, tài khoản tài sản

Tài khoản khấu hao của tài sản

5

Bút toán khấu hao: Tài khoản chi phí Tài khoản chi phí tài sản
6 Phương thức kỳ hạn thời hạn

Kỳ hạn khấu hao

7

Số lần khấu hao

Số kỳ khấu hao của tài sản
VD:12

8

Chu kỳ

Chu kỳ khấu hao thường tính theo tháng
VD: 1 tháng

9

Phương thức khấu hao

Phương thức khấu hao
VD:Phương thức khấu hao đường thẳng

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file  – chọn file cần tải

File tải thành công

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.3 Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

Đường dẫn: XYZ _ Kế toán_Tài sản => Nhóm tài sản

Bảng hệ thống tài khoản

  • Kích vào chi tiết từng tài khoản để kiểm tra => thông tin tài khoản