0868515198

IMPORT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn import danh sách khách hàng trên phần mềm agara
1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo tài sản bao gồm các thông tin về: Loại NCC, Tên NCC,Mã NCC, Địa chỉ, quốc gia, Thành phố, Quận/huyện, Phường/xã, Mã số thuế, Giới tính, Ngày sinh ,tiêu đề, ghi chú nội bộ, Điện thoại, Di động, Email, Tài khoản phải thu, tài khoản phả trả, nhóm, tình trạng mua bảo hiểm, nguồn tiếp cận

1.2 Các bước

Muốn Import danh sách NCC vào hệ thống người dùng cần xác định được những NCC muốn import vào hệ thống

Bước 1: Tại menu Nhập dữ liệu click vào Nhập dữ liệu NCC

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trườngNote: Những trường thông tin màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc

STT

Tên Diễn giải

Note

1

Loại NCC Cá nhân hoặc công ty

2

Tên NCC Tên NCC

3

Mã NCC

Mã NCC duy nhất không trùng nhau

4 Địa chỉ

Địa chỉ của kNCC

5

Quốc gia Việt Nam
6 Thành phố Thành phố NCC sinh sống

Có trên hệ thông

7

Quận/huyện Quyện huyện trực thuộc thành phố chọn ở trên Có trên hệ thống
8 Phường/xã Phường/xã trực thuộc quận huyện đã chọn ở trên

Có trên hệ thống

9

Mã số thuế Mã số thuế của NCC
10 Giới tính

Nam hoặc Nữ

11

Ngày sinh

Ngày sinh của NCC

12

Tiêu đề

Ông/bà/anh/chị….

13

Ghi chú nội bộ

14

Điện thoại Số điện thoại của NCC
15 Di động

Số di động của NCC

16 Email

Địa chỉ mail của NCC

17

Tài khoản phải thu

Tài khoản phải thu NCC: 131…

18

Tài khoản phải trả

Tài khoản phải trả của NCC: 331….

19

Nhóm NCC Khách lẻ,, vip

Nhóm NCC có trên hệ thống

20

Tình trạng bảo hiểm Có hoặc không
21 Nguồn tiếp cận Nguồn tiếp cận NCC

Bước 3. Tải file lên

Vào thư mục lưu file  – chọn file cần tải

File tải thành công

Click vào

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.3 Kiểm tra dữ liệu import vào hệ thống

  • Danh sách NCC

Đường dẫn: XYZ _ Mua hàng_Mua hàng_NCC

Danh sách NCC

  • Kiểm tra thông tin NCC