0868515198

Các phương pháp tính giá xuất kho

Mỗi khi bạn thực hiện việc dịch chuyển kho, hệ thống có thể tự động tạo bút toán tùy thuộc vào cấu hình và nó sẽ lấy trường Giá vốn trên form Sản phẩm để làm giá trị (số tiền) của bút toán. Sẽ là rất tiện lợi nếu bạn cũng cấu hình sao cho trường Giá vốn cũng được tính toán tự động theo các phương pháp tính giá xuất kho phổ biến. Mặc định, AGara / Odoo hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho sau: Giá tiêu chuẩn, Bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước (FIFO), Nhập sau xuất trước (LIFO).

1.      Giá tiêu chuẩn (Standard Price)

Có một số công ty xây dựng ra các tiêu chuẩn để tính giá vốn cho sản phẩm và cứ đến kỳ họ lại tính toán lại giá vốn. Đối với phần mềm, trong trường hợp này bạn sẽ sử dụng phương pháp tính Giá tiêu chuẩn. Đây là cách làm thủ công, nghĩa là mỗi lần có sự thay đổi về giá vốn, bạn cần vào phần mềm và update lại giá vốn của sản phẩm. Để sử dụng phương pháp này, bạn truy cập vào form Sản phẩm thông qua menu Kho hàng > Sản phẩm > Sản phẩm, trên tab Mua săm bạn chọn Giá tiêu chuẩn cho trường Phương pháp giá vốn

Giá tiêu chuẩn (Standard Price

Nút Cập nhật ngay dưới số tiền giá vốn dùng để bạn thay đổi thủ công giá vốn của sản phẩm khi cần thiết.

Để có thể sử dụng các phương pháp tính giá còn lại, bạn cần kích hoạt tính năng Sử dụng phương pháp tính giá vốn “Trung bình” hoặc “Real Price” thông qua menu Thiết lập > Cấu hình > Mua hàng.

 

Kích hoạt phương pháp tính giá

2.     Giá trung bình (Bình quân gia quyền)

Với phương pháp giá trung bình, Giá vốn của sản phẩm sẽ được tính toán tự động ngay khi bạn thực hiện dịch chuyển kho từ nhà cung cấp về kho (Nhập kho) theo công thức Bình quân gia quyền. Lúc này, việc cập nhật giá vốn thù công là không cần thiết. Cách cấu hình tương tự như Giá tiêu chuẩn, chỉ khác là bạn chọn Phương pháp giá vốn là Giá trung bình thay cho Giá tiêu chuẩn.

Giá trung bình (Bình quân gia quyền)

Lưu ý rằng, với AGara / Odoo, bạn không cần quan tâm tới đầu kỳ hay trong kỳ trong tất cả các phương pháp tình giá xuất kho. Việc đó được thực hiện hoàn toàn tự động.

c.      FIFO & LIFO

FIFO là viết tắt của “First In – First Out”, có nghĩa là hàng hóa nhập trước sẽ được xuất trước. Trong khi đó, LIFO viết tắt của Last In First Out có nghĩa là hàng hóa nhập sau sẽ được xuất trước. Để có thể sử dụng 2 phương pháp này, sản phẩm của bạn cần thỏa mãn 2 điều kiện sau:

  • Phương pháp giá vốn (tab Mua sắm): Giá thực tế.
  • Định giá tồn kho (tab Kế toán): Thời gian thực (tự động).

Trước khi sử dụng 2 phương pháp này, hệ thống đòi hỏi người dùng đăng nhập (User) phải thuộc nhóm quyền (Group) Quản lý định giá tồn kho và phương pháp giá vốn

Quản lý định giá tồn kho và phương pháp giá vốn

Bây giờ, bạn đã có thể cấu hình phương pháp FIFO bằng cách truy cập vào menu Kho hàng > Cấu hình > Sản phẩm > Nhóm sản phẩm. Lưu ý, hai phương pháp FIFO và LIFO chỉ được thiết lập trên Nhóm sản phẩm (Product Category)

 

First In First Out (FIFO)

Bạn sẽ chọn Last In First Out trong trường hợp bạn muốn sử dụng phương pháp LIFO.

Last In First Out (LIFO)

Để kiểm tra 1 trong 2 phương pháp này, bạn sẽ cần 2 Hợp đồng mua hàng (Purchase Order) cho cùng một sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm mà bạn đã cấu hình FIFO hoặc LIFO với giá trên mỗi Purchase Order là khác nhau. Tiếp đó bạn sẽ nhận hàng về kho và kiểm tra các bút toán nhập kho được tạo tự động. Sau đó bạn tạo một Đơn hàng để bán sản phẩm trên cho một khách hàng bất kỳ (Sales Order). Cuối cùng bạn giao hàng và kiểm tra bút toán xuất kho sẽ thấy giá trị (số tiền) của nó được tự động tính theo FIFO hoặc LIFO tùy theo bạn cấu hình.