0868515198

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

1.1 Từ trình duyệt web chrome: Nhập địa chỉ vào ô address

( https://demo_pro.agara.vn/web/login )

Nhấn  enter

  • Nhập user/password
  • Nhấn đăng nhập vào ứng dụng

1.2  Chọn module ứng dụng làm việc

Nhấp tên module (VD chọn module “nhập dữ liệu”)

1.3 Chức năng kếtoán

– Kế toán

  • Khách hàng/NCC
  • Đội phương tiện
  • Kho

1.4 Thoát khỏi trình duyệt